Запчасти для грузовиков

Privacy Policy

Privacybeleid

Uw bezoek aan onze website doet ons genoegen en we willen u graag bedanken voor uw interesse in onze onderneming en onze producten. Bescherming van uw privacy bij het gebruik van onze website wordt door ons erg belangrijk gevonden. We willen u daarom graag in kennis stellen van onderstaande informatie.

 

Privacy Statement

Eurogravis Nederland hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit Privacy statement willen we duidelijke en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Eurogravis Nederland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

Fraudepreventie

Niet iedereen op het internet is te vertrouwen, dus soms moeten wij klantgegevens gebruiken om fraudegevallen te onderzoeken. Het kan hierbij ook voorkomen dat wij deze gegevens moeten doorgeven aan overheidsinstanties.

Voor alle bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we onder andere de volgende maatregelen genomen:

Zijn uw persoonlijke gegevens veilig bij Eurogravis Nederland?

Eurogravis Nederland heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de gegevens?

U bent niet verplicht Eurogravis Nederland de gevraagde gegevens te verstrekken, maar als u er niet mee instemt dat uw gegevens worden gebruikt, kan Eurogravis Nederland geen gevolg geven aan uw aanvraag. U hebt het recht te vragen dat Eurogravis Nederland u meedeelt of het uw persoonlijke gegevens verwerkt heeft en welke specifieke gegevens dat zijn. U mag Eurogravis Nederland ook vragen de gegevens in kwestie volledig of gedeeltelijk te verbeteren, aan te vullen, te blokkeren of te wissen wanneer die foutief, onvolledig of irrelevant zijn om te worden verwerkt. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of tegen de doeleinden waarvoor ze worden aangewend.  Eurogravis Nederland verbindt zich ertoe tijdig gevolg te geven aan dergelijke verzoeken. U kunt op eender welk ogenblik uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken intrekken.

In geval u dat wenst te doen en dus niet langer wilt dat  Eurogravis Nederland uw persoonlijke gegevens gebruikt, volstaat een brief of een e-mail.

Met wie kunt u contact opnemen?

Aanvragen kunnen worden ingediend bij: rv@eurogravis.eu of op het volgende adres: Hertewissel 43 ,5344 LE Oss, Nederland